facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

REKLAMAČNÝ PORIADOK

I
Právo na uplatnenie reklamácie

1/ Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať.

2/ Kupujúci je povinný pri používaní tovaru na predchádzanie poškodeniu tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel tiež podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návode v na použitie, inak za spôsobené poškodenia tovaru predávajúci nezodpovedá.

 

II
Miesto uplatnenia reklamácie

1/ Kupujúci uplatňuje reklamáciu v mieste sídla predávajúceho, a to:

BeneSport consulting s.r.o.
Krížna 2534/24
080 06 Ľubotice

2/ Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady v zákonnej záručnej dobe postačuje doklad o zakúpení tovaru, a to aj v prípade, že bol vydaný záručný list.

 

III
Zodpovednosť predávajúceho

1/ Pri predaji predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti dohodnuté zmluvnými stranami, predávajúcim (resp. výrobcom) opisované, resp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec daného druhu obvyklé, ako aj že zodpovedá právnym predpisom, je v správnom množstve a zodpovedá účelu, pre ktorý sa vec obvykle používa.

2/ Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá  predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

3/ Pri reklamácii sa kupujúcemu vystaví doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy bol reklamovaný tovar zakúpený a ceny, za akú bol zakúpený.

4/ Každú reklamáciu zástupca predávajúceho riadne preverí a rozhodne o spôsobe jej vybavenia ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní, pokiaľ nie je potrebné odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa  reklamácie.

 

IV
Lehota na uplatnenie reklamácií

1/ Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah takejto dlhšej záruky.

2/ Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

3/ Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada kupujúci. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, pričom sa mu vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

4/ Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.

5/ Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie.

6/ Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia kúpenej veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

7/ Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

8/ Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia veci alebo odo dňa, kedy bol kupujúci povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

9/ Ak nie je reklamácia tovaru, za vady ktorého predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

10/ V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne vec po vybavení reklamácie, hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:
– po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie určenej v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca kupujúcemu druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota,
– v prípade, že si kupujúci ani po uplynutí tejto lehoty vec nevyzdvihne, môže predávajúci po uplynutí ďalších 6 mesiacov vec predať, o čom je potrebné viesť evidenciu
– pokiaľ by následne kupujúci žiadal vydanie svojej veci, po vysvetlení vyššie uvedeného postupu sa mu vyplatí dohodnutá časť sumy, za ktorú sa vec predala, pričom poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.

 

V
Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré sa uplatnili riadne a včas v priebehu záručnej doby, má kupujúci právo:

1/ pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov ako aj možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú posúdi zástupca predávajúceho.

2/ pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci možnosť voľby medzi:
–    právom na výmenu veci alebo
–    právom od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny
Rovnaké práva má kupujúci i v prípade, ak je síce vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže kupujúci tovar riadne užívať

3/ pri vadách neodstrániteľných, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

 

VI
Reklamácia použitého a vadného tovaru

1/ Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť kupujúceho, o akú vadu ide – táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.

2/ Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.