facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom webového sídla www.teq.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť BeneSport consulting s.r.o.,IČO 52141039, IČ DPH: SK2120907019, so sídlom: Krížna 2534/24, 080 06 Ľubotice (ďalej len „predávajúci). Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci“), pričom bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci súhlasí s tým, že predmetnými obchodnými podmienkami sa bude riadiť každá kúpna zmluva uzatvorená medzi ním a predávajúcim.

Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
tel. č. 032/6400 109, fax. č.: 032/6400 108
Platné v Slovenskej republike

 

Článok II.

Objednávka a storno objednávky

Elektronická objednávka kupujúceho realizovaná prostredníctvom webového sídla www.teq.sk predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme predávajúceho, o čom bude kupujúci informovaný oznámením o prijatí objednávky.

Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho vo forme e-mailového „potvrdenia objednávky“, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri jeho registrácii na webovom sídle www.teq.sk. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho sami o sebe neznamenajú prijatie a/alebo potvrdenie objednávky.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním emailu na info@teq.sk. Do predmetu správy je potrebné uviesť „STORNO“ a súčasne riadne identifikovať objednávku, ktorá má byť stornovaná. Ak medzitým bola objednávka uhradená bankovým prevodom, bude kupujúcemu zaslaná celá suma späť na jeho účet.

 

Článok III.

Cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola predávajúcim prijatá, zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu, a to riadne a včas.
Cenu tovaru spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: Kúpna cena je cena uvedená na webovom stránke www.teq.sk k vybranému tovaru v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu.
Všetky kúpne ceny tovarov sú uvedené vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty.
Kupujúci si môže vybrať z uvedený spôsobov platby kúpnej ceny:

 1. Platba v hotovosti (pri osobnom odbere) – zákazník zaplatí sumu v hotovosti.
  2. Úhrada vopred na bankový účet predávajúceho – kupujúci na účet predávajúceho prevedie alebo vloží sumu vo výške ceny objednávky.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu vopred.
 • V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí produktu.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby.
 • Predávajúci platcom dane z pridanej hodnoty a na základe kúpnej zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru.


Článok IV.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 • Predávajúci dodá kupujúcemu tovar, ktorý je vedený skladom, po potvrdení objednávky – platba na dobierku.
 • Pri platbe prevodným príkazom dodá predávajúci kupujúcemu tovar vedený skladom po pripísaní platby na účet predávajúceho.
 • Presný deň doručenia sa určí po dohode s kupujúcim.
 • V prípade neočakávaného meškania predávajúci operatívne informuje kupujúceho a dohodneme sa s ním na inom možnom postupe tak, aby bolo vyhovené kupujúcemu v maximálnej možnej miere.
 • Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako dodaciu adresu.
 • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to okamžite nahlásiť prepravcovi.

 

Článok V.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou (spotrebiteľom) a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania má v zmysle ust. § 7 násl. zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Odberateľovi (právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo iná organizácia) nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od zakúpenia tovaru.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: BeneSport consulting s.r.o. Krížna 2534/24, Ľubotice, 080 06, e-mailom na adrese: info@teq.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy. Na tento účel môže tiež kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na webovom sídle www.teq.sk.

 

Odstúpenie od zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena, vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvoli iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.

 

V prípade, že kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vráti predávajúcemu tovar osobne na adrese : BeneSport consulting s.r.o., Krížna 2534/24, 080 06, Ľubotice alebo ho zašle na uvedenú adresu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť vrátený resp. zaslaný predávajúcemu v jeho pôvodnom obale, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a podobne. Kupujúci má právo tovar po prevzatí odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode: odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo účtovať kupujúcemu náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámce zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
Súčasťou tovaru je aj jeho balenie (spravidla kartónový obal). Kupujúci je povinný obal tovaru rozbaliť (odstrániť) v maximálnej miere šetrne, a to v záujme zachovania neporušenosti jeho funkčnosti. Balenie tovaru je kupujúci povinný si odložiť pre prípad, že by sa rozhodol využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle vyššie uvedených podmienok.
Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a ) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b ) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka,

c ) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d ) preprava tovaru, poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

 

Článok VI.

Zodpovednosť predávajúceho za vady

V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, zodpovedá predávajúci za vady tovaru v zmysle ust. § 619 a násl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník vznp., nasledovne:
a ) predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim; pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením; pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena,
b ) ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka),
c ) záručná doba je 24 mesiacov; ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty,
d ) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená; predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
e ) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
f ) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
g ) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť; tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
h ) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci,
i ) ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto právo na výmenu veci právo na primeranú zľavu,
j ) práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u predávajúce, u ktorého bola vec kúpená; ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy; podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim,
k ) práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatní v záručnej dobe,
l ) doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta; predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, keby právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania,
m ) ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci; to isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Článok VII.

Reklamačné podmienky

Kupujúci je povinný tovar skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprevziať, ak je na ňom alebo jeho obale viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. O predmetných skutočnostiach spíše kupujúci písomný záznam s doručovateľom tovaru. V prípade preukázania opodstatnenosti uvedených skutočnosti má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky predávajúcemu. Kupujúci nesmie v uvedenom prípade tovar nijako používať. Neskoršie reklamácie uvedeného charakteru nebudú akceptované.
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym použitím výrobku kategórie domáce, profesionálne použitie, nesprávnou montážou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, poveternostnými vplyvmi, nesprávnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením.
V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou (spotrebiteľom) a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania vzťahuje sa na reklamačné konanie postup v zmysle reklamačného poriadku umiestneného na webovom sídle www.teq.sk.
Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo iná organizácia (ak kupujúci v rámci objednávky tovaru uviedol svoje IČO, má sa zato, že nakupuje ako uvedená osoba), zodpovednosť za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, vznp. Záručná doba v týchto prípadoch je 12 mesiacov.
Záručná doba 12 mesiacov platí aj v prípade, ak zákazník kupuje používaný tovar.
30 dňová lehota na vyriešenie reklamácie začína plynúť odo dňa doručenia tovaru na reklamačné stredisko na adrese Krížna 2534/24, 080 06 Ľubotice, alebo  ak nie je nutná oprava na servisnom stredisku lehota začína plynúť od zdokumentovania vady tovaru kupujúcim a zaslania dokumentov  na e-mailovú adresu info@teq.sk.
Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie a to aj pripraviť stroj na reklamáciu do 15 dní odo dňa nahlásenia reklamácie alebo zdokumentovania poškodenia v čo najkratšom čase ako mu je umožnené po nahlásení reklamácie.
Postup reklamácie určuje dodávateľ. Reklamácia sa rieši diaľkovou komunikáciou.
Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@teq.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznp.
Prevádzkovateľom webového sídla www.teq.sk je BeneSport consulting s.r.o., IČO:52141039, IČ DPH:SK2120907019, Krížna 2534/24, 080 06 Ľubotice.
Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Odoslaním objednávky, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznp. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov vo všetkých svojich informačných systémoch pre účely spracovania objednávok, informovania o stave objednávok a vedenie príslušnej evidencie ako napríklad pri vybavovaní reklamácií, vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a pod.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Údaje môže kupujúci zmeniť na webovom sídle www.teq.sk, po jeho prihlásení sa. Ak sa kupujúci rozhodne vymazať svoj e-mail zo zasielania noviniek, môže jeho vymazanie uskutočniť sám a to po odkliknutí odkazu na konci e-mailu, ktorý mu bol zaslaný.
Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Poskytované budú teda len sprostredkovateľom zmluvne spolupracujúcim s BeneSport consulting s.r.o ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, správcovia databáz a pod. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: Orech Group s.r.o.
Kupujúci na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznp.. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

Článok IX.

Kontaktné údaje na predávajúceho
BeneSport consulting s.r.o.
Krížna 2534/24
080 06 Ľubotice
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely: Sro, vo vložke číslo: 37541/P.
IČO:52141039
IČ DPH:SK2120907019
email: info@teq.sk
Tel.: 0918 648 073

Bankové spojenie:
ČSOB a.s. : 5153528925/0900
IBAN: SK10 0900 0000 0051 5352 8925
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Článok X.

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
tel. č. 032/6400 109, fax. č.: 032/6400 108
Platné v Slovenskej republike